De gezamenlijke ouderenbonden, de PCOB, de

KBO en de SAZ, hebben hun samenwerking

georganiseerd in het SamenwerkingsVerband

voor Ouderen (SVO).

 

Het SVO oefent invloed uit op het beleid van

de gemeente en overlegt met lokale maatschappelijke organisaties.

Er is een structureel overleg, waaraan onder andere de wethouder,

ouderenadviseur of sociaal-makelaar regelmatig deelnemen. Het

voorzitterschap is onafhankelijk: sinds 2016 is dat Siem van Loon.

Hea Snoek en Arie Haasnoot vertegenwoordigen de PCOB. Het

SVO hecht grote waarde aan het onafhankelijk aanspreekbaar zijn

voor vragen van ouderen en bij knelpunten.

Cliëntondersteuning, zoals ondersteuning bij de zogenoemde

Keukentafelgesprekken, kan bij de vertegenwoordigers van de eigen

vereniging worden aangevraagd. De Vrijwillige OuderenAdviseur

(VOA) van de PCOB is Nel Oudijk. Zij is, ook namens de

KBO/PCOB en SAZ, lid van de Adviescommissie Sociaal Domein.

Deze geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies

aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas op

meerdere beleidsterreinen. Zorg en Welzijn, Wonen en infrastructuur

zijn voor senioren de belangrijkste.

In het SVO vindt ook afstemming plaats qua activiteiten die de

verenigingen organiseren. De PCOB heeft onder andere het

computerleercentrum en de wandel- en fietstochten. De SAZ

organiseert de telefooncirkel en heeft (exclusief voor eigen leden) de

klus- en vervoerservice. Leden mogen zich meestal aansluiten bij

elkaars activiteiten.

Lokale samenwerking vrijwilligersorganisaties &

Welzijn Zuidplas     

In deze samenstelling vindt twee keer per jaar een overleg plaats.

Door elkaar goed te informeren, versterken de verenigingen elkaar.

Men deelt pluspunten maar ook knelpunten. Vanuit het VIP

(Vrijwilligers Informatie Punt) worden de organisaties ondersteund.

De PCOB zorgt altijd voor afvaardiging. Partners zijn onder andere

de Stichting Welzijn Buitenlanders, Platform Gehandicapten, de

Zonnebloem, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk

en de NPV.